Wie zijn wij?

De adviesraad bestaat uit 10 leden die zich betrokken voelen, kennis of ervaring hebben t.a.v. één of meerdere levensdomeinen in het Sociale Domein. De leden zijn geselecteerd op basis van hun betrokkenheid, specifieke kennis en kwaliteiten en worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Karin Bloemendal (Voorzitter)

Rayondirecteur Midden Nederland Humanitas DMH
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

2. Werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk en opleiding
6. Inkomen, financiën en armoedebeleid

Elke inwoner van Ermelo telt! Dat betekent voor mij: het met elkaar mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in de Ermelose samenleving. Meedoen in de vorm van werk, vrijwilligerswerk, activiteiten of simpelweg iets doen voor de ander. Het is van belang om daarbij van ieders mogelijkheden uit te gaan en niet van de beperking. Via de Adviesraad wil ik daar mijn steentje aan bijdragen.

Karin Bloemendal (Voorzitter)

Henriëtte van Gils

Vrijwilligerscoördinator Willem Holtrop Hospice, Ermelo
Algemeen lid Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

2. Werk, dagbesteding, vrijwillige inzet en opleiding.
3. Ontmoeting, sociale contacten, maatschappelijk deelnemen en vrije tijd.

Met elkaar samenwerken, van elkaar leren en voor elkaar zorgen geeft verbinding. Door actief mee te doen in werk en vrije tijd ontmoet je de ander en ontstaat het gevoel ‘erbij’ te horen. Via de Adviesraad wil ik werken aan een open samenleving, waarin iedereen mee doet en van betekenis is. Daar zet ik me graag voor in!

Henriëtte van Gils

Martin Slager

Voormalig architect, Ermelo
Secretaris Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

 

1.(Zelfstandig) wonen en woonomgeving
5. Gezondheid en mobiliteit

Mede door mijn werk ben ik veelal bezig geweest met het nadenken hoe mensen
individueel en samen met elkaar kunnen wonen en leven. In de adviesraad
wil ik graag meedenken over hoe alle inwoners van Ermelo volwaardig kunnen
meedoen in onze samenleving.

Martin Slager

 

Tanya Pit

Psycholoog in de domeinen kind & jeugd en arbeid & organisatie, voormalig docent VO, Algemeen lid Adviesraad Sociaal Domein

  1. Onderwijs en Jeugdzorg
  2. Levendomein

 

Betrokken zijn, worden en blijven. Wie je ook bent, waar je ook woont en wat je ook doet, betrokkenheid geeft zingeving aan ieders bestaan. Ik ben ervan overtuigd dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat elke inwoner van Ermelo zich thuis en betrokken kan voelen in ons prachtige dorp. Daar is moed, creativiteit, inlevingsvermogen èn opmerkzaamheid voor nodig! Door mee te denken in de Adviesraad, deel ik graag mijn eigen betrokkenheid met en voor de ander.

Tanya Pit

Theo van den Boom

Gepensioneerd voormalig projectleider Fundeon,
Algemeen Lid Adviesraad Sociaal Domein

 

1. (Zelfstandig) wonen en woonomgeving (buurt)
2. Werk, dagbesteding, vrijwillige inzet en opleiding

In mijn werkzame leven stond techniek meestal voorop. Na mijn pensionering is er tijd om energie te stoppen in mensenwerk en daar ligt mijn hart. Ik word geraakt door kwetsbare mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om mee te doen in een veeleisende maatschappij waarin zakelijkheid steeds vaker leidend lijkt te zijn. Via de Adviesraad hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan het menselijk houden van onze samenleving.

Theo van den Boom

Willem Glimmerveen

Voormalig neuroloog in de GGZ en Algemeen Ziekenhuis

6. Inkomen, financiën en armoedebeleid

Voor mijn pensionering werkte ik in de gezondheidszorg. In die tijd heb ik regelmatig kunnen zien wat ongelukkige regelgeving aan kan richten. Niet alleen in professionele maar ook in privé situaties zag ik de maatschappelijke effecten van aangeboren en verworven handicaps voor de individuele burger.
Het diaconaal platform vaardigde mij af als deelnemer in de adviesraad sociaal domein. Het is mijn streven om bij te dragen aan adequate en begrijpelijke regelgeving bij een goede ondersteuning voor hen die dat nodig hebben.

Willem Glimmerveen

Willemijn van Ledden

Zorgmanager en relatie-en gezinstherapeut (systeemtherapeut) bij GGZ Pro Persona

4. Opvoeden en opgroeien
5. Gezondheid en mobiliteit

In mijn werk gericht op de jeugdzorg als in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen merk ik de kanteling die in de zorg plaats gevonden heeft en nog plaats vindt− van verzorgd worden naar meer zelf de zorg regelen –. Het interesseert mij hoe vanuit de gemeente Ermelo zorg en participatie vorm krijgt. Met aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en ‘eigen kracht’, in contact met het netwerk om de burger heen.
Met mijn persoonlijke levenservaring en de kennis die ik als manager en behandelaar binnen de geestelijke gezondheidszorg heb opgedaan, denk ik van harte mee. Ik adviseer de gemeente daar waar ik knelpunten signaleer, samen met de andere leden van de adviesraad. Met als doel: een nieuwe balans vinden tussen voldoende zorg voor de burger en voldoende zorgaanbod van goede kwaliteit vanuit de gemeente.

Willemijn van Ledden

Wout van Veen

Trainer, coach, mediator, adviseur
Algemeen lid Adviesraad Sociaal Domein Ermelo

3. Ontmoeting, Sociale contacten, maatschappelijk deelnemen en vrije tijd
6. Inkomen, financiën en armoedebeleid

Mee doen, samen doen, verbinding tot stand brengen. Van betekenis zijn voor de ander; voor elkaar. Niet systemen maar mensen leidend te laten zijn in regelgeving. Dat zijn mijn drijfveren om een steentje bij te dragen in de Adviesraad. Samen zoeken naar een nieuw evenwicht in een veranderende samenleving. Anders dan het ‘touwtje uit de brievenbus’ van vroeger. Maar wel met die betekenis: je veilig en welkom voelen in je eigen leefomgeving.

Wout van Veen
Top